Brandsäkerhet

Gyllene Tiden har ett brandskydd som omfattar föreningens gemensamma utrymmen. Ansvaret för brandskyddet ligger också hos den boende.

För att i möjliga mån undvika brand bedriver föreningen ett systematiskt och gemensamt brandskyddsarbete. Föreningen har investerat i ett brandskydd vilket omfattar våra gemensamma utrymmen så som trapphus, källare och vind. Ansvaret ligger också hos den boende. Brandsäkra ditt hem genom att ha rätt brandsläckare, fungerande brandvarnare och brandfilt.

Varje trappuppgång har pulversläckare placerade på våning två resp. fyra samt i källarutrymmen. Utrymmesskyltar visar närmsta nödutgång och brandvarnare finns utplacerade i gemensamma utrymmen. Även soprummen är utrustade med sprinkler som aktiveras vid ev. brand.

Varje kvartal utförs säkerhetskontroll av de brandtekniska installationerna och brandskyddsorganisationen.

Föreningens brandskyddspolicy

 • Alla som bor eller arbetar i bostadsrättsföreningens fastigheter ska känna till hur de förebygger brandrelaterade olyckor samt hur de hanterar att en brand bryter ut i fastigheten eller den egna lägenheten.
 • Brandtekniska installationer ska kontrolleras regelbundet och hållas intakta.
 • Boende och verksamhetsutövare i fastigheten ska förvalta och skydda fastigheten samt skydda miljön från skada till följd av brand.
 • Brandcellsindelningen ska hållas intakt.
 • Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare, vilka de boende ansvarar för att det finns fungerande batterier till.

Ansvarsfördelning för brandskyddsarbetet

 • Styrelsen ansvarar för brandskyddsarbetet i föreningen.
 • Styrelsen ansvarar för tillsynen av föreningens brandtekniska installationer och övrigt brandskydd genom egenkontroller.
 • Boende ansvarar för att ta del av föreningens brandskyddsregler.
 • För brandskyddsåtgärder i lägenheter med tillhörande utrymmen samt förhyrda utrymmen som bilplatser svarar bostadsrättsinnehavaren.
 • Bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen tar del av detta dokument.

Brandskyddsregler

 • I gemensamma utrymmen såsom trapphus, vindsplan, källarplan och tvättstugor får inget brännbart material förvaras. (Barnvagnar, emballage etc.)
 • Trapphusen är utrymningsvägar och inga lösa föremål får förvaras där.
 • Föremålsfria trapphus minskar risken för anlagda bränder.
 • Branddörrar ska hållas stängda och låsta.
 • Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymme.

Skydda ditt hem

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador.

Brandfilten är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandvarnaren reagar på den farliga röken och avger en larmsignal. Samtliga lägenheter i föreningen ska vara utrustade med minst en brandvarnare. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal kan batteriet vara slut. Kontakta styrelsen ifall du saknar brandvarnare.

Tänk på att inte förvara brännbart material så som barnvagnar, möbler eller skräp i trapphuset.

Om det brinner i din lägenhet:
Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet där det brinner.
Lämna lägenheten. Stäng dörren.
Kan du inte ta dig till lägenhetsdörren pga rök eller brand gå ut på balkongen. Har du ingen balkong ta dig till ett fönster - öppna och ropa på hjälp
Larma 112
Möt räddningstjänsten och berätta var det brinner.

Brandröken är giftig, därför är det mycket viktigt att stänga dörren till rummet där det brinner och till trapphuset så att röken inte sprider sig.

Om det börjar brinna i en grannlägenhet eller om trapphuset är rökfyllt:
Stanna i din lägenhet
Håll din lägenhetsdörr till trapphuset stängd
Larma 112

Din lägenhet är en brandcell som står emot brand och rök i 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten komma på plats, släcka branden och hjälpa till med eventuell evakuering.

Pulversläckaren är ett mycket bra hjälpmedel. Den är lätt att använda, är effektiv och kräver lite underhåll. Räddningstjänsten rekommenderar en 6 kilos pulverbrandsläckare klassad för A och B till ditt hem. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS, SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Räddningstjänsten StorGöteborg: http://www.rsgbg.se/Privat/
Brandskyddsföreningen: http://www.brandskyddsforeningen.se/
Goda råd från brandskyddsföreningen: