Att bo i bostadsrätt

När du köpt en bostadsrätt är det viktigt att känna till rättigheter och skyldigheter, styrelsens roll samt föreningens stadgar m.m.

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans äger och förvaltar föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

Styrelsen uppmanar samtliga boende att läsa igenom föreningens stadgar för ytterligare information om föreningens regler.

I januari 2019 delades en nyproducerad informationsfolder ut till samtliga boende i föreningen. Foldern omfattar all information du som medlem behöver veta om ditt boende. Ladda ner den här!

Egna lägenheten
Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Som medlem i föreningen ska du även åtgärda skador som uppstår i lägenheten oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis av besökare i din bostad.

Till det som bostadsrättshavaren svarar för räknas i allmänhet bland annat underhåll av lägenhetens ytskikt, väggar, golv och tak, s k inre underhåll. Föreningen har underhållsansvaret för yttre underhåll samt ledningar för avlopp, gas, el och vatten samt ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.

Styrelse och föreningsstämma
Det är styrelsen uppgift att förvalta och utveckla föreningens egendom – utifrån stadgar och underhållsplan. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna, till administrativ och teknisk förvaltning.

Styrelsen företräder föreningens medlemmar och arbetar således för medlemmarnas och föreningens bästa.

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Det är styrelsens uppgift att kalla till årsstämman. Denna kallelse innehåller tydlig information om de ärenden som ska tas upp på stämman. Även ärenden som enligt stadgarna är obligatoriska ska framgå av kallelsen. Kallelse till årsstämma kan ske tidigast fyra veckor och senast två veckor innan själva föreningsstämman.

På föreningsstämman redogör styrelsen för sitt verksamhetsår och medlemmarna får ställa frågor, fatta beslut i olika frågor samt välja styrelse. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär även det att vara aktiv.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

Rösträtt
Största möjligheten att som medlem göra sin röst hörd och ta upp frågor, har man på årsmötet. Vill man ta upp en fråga på årsmötet skall man göra detta genom att först lämna in en motion till styrelsen. I stadgarna framgår det när motionen senast måste lämnas in. 

Huvudregeln är att varje medlem har en röst, dock bara en röst per bostadsrätt. Detta innebär att makar och sambor måste enas om hur man ska rösta från fall till fall.

Medlemmar som inte kan närvara vid stämman, har möjlighet att rösta via fullmakt. 

Extra föreningsstämma
Utöver ordinarie föreningsstämma kan det också bli aktuellt att hålla en extra föreningsstämma. Vanligtvis är det styrelsen som anser att extrastämma behövs. Detta kan ske när till exempel ett ärende enligt stadgar eller lag kräver ett stämmobeslut eller att styrelsen i linje med aktsamhetsprincipen vill att alla medlemmar i föreningen ska fatta ett viktigt beslut.

Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Ansvar
Om man som medlem inte följer sina skyldigheter har föreningen möjlighet att ingripa. Vid allvarligare regelbrott kan föreningen enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna låta förverka bostadsrätten.

Förverkande kan ske i följande fall:

  • Bostadsinnehavaren missar att betala avgiften med mer än en vecka. Styrelsen måste dock i dessa fall påminna den boende om felet och ge medlemmen möjlighet att betala in pengarna.
  • En bostadsrätt hyrs ut i andrahand utan tillåtelse från styrelsen.
  • Lägenhet används till något annat än bostad.
  • Om lägenheten vanvårdas eller det kommer in ohyra.
  • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, vid t.ex. reparationer eller besiktning.
  • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.